Політика видання

Місія. Сприяння розвитку педагогічної та спортивної науки шляхом висвітлення найновіших теоретико-методичних положень і практичних результатів наукових досліджень у галузі навчання фізичної культури, основ здоров’я, медико-біологічних, психологічних, соціальних, педагогічних аспектів фізичного виховання і спортивної підготовки .

Проблематика «Науковий Часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : збірник наукових праць» – рецензоване періодичне видання, що публікує результати наукових досліджень молодих науковців, провідних вчених, досвідчених педагогів-практиків, фахівців у галузі фізичної культури та спорту. До співпраці запрошуються автори, які в своїх наукових працях досліджують актуальні питання сучасної педагогічної та спортивної науки, вивчають шляхи підвищення ефективності навчання фізичної культури, основ здоров’я, особливості фізичного виховання різних груп населення, аспекти удосконалення системи підготовки в олімпійському і професійному спорті, здійснюють експериментальні міждисциплінарні наукові розвідки тощо. Журнал є періодичним виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

Мета. Метою наукового фахового видання є надання широкого доступу до результатів наукових досліджень у галузі педагогіки, фізичного виховання і спорту.

Завдання видання.

  1. Забезпечення сприятливих умов для оприлюднення результатів досліджень на засадах наукової рівності та толерантності.
  2. Розкриття актуальних, інноваційних, оригінальних, достовірних, матеріалів, що містять елементи наукової новизни та практичної значущості.
  3. Забезпечення активного і доступного користування сучасними науковими знаннями і досягненнями.

Принципи:

  • Здійснення вільного доступу до результатів наукових досліджень
  • Дотримання академічної доброчесності, авторського права та конфіденційності наукової інформації
  • Забезпечення об’єктивності, неупередженості і толерантності при оцінюванні якості запропонованих до друку матеріалів
  • Сприяння широкому використанню найсучасніших наукових фактів за допомогою підтримання періодичності оприлюднення публікацій