Процедура рецензування

ЗАВАНТАЖИТИ ФОРМУ РЕЦЕНЗУВАННЯ (DOCX)

Процедуру рецензування проходить кожна стаття, що надійшла до редакційної колегії.

Редакцією наукового фахового видання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) визначено наступний порядок рецензування рукописів:

  1. Автор подає до редакційної колегії статтю, що відповідає вимогам політики видання і правилам підготовки статей. Рукописи, що не відповідають вимогам, не реєструються й не допускаються до подальшого розгляду, про що редакційна колегія сповіщає авторів.
  2. Кожна стаття, подана до редакційної колегії, проходить три рівні рецензування за профілем дослідження: відкрите – зовнішнє і внутрішнє, та «сліпе». Рекомендація зовнішнього (відкритого) рецензента, яким не може бути науковий керівник автора/здобувача наукового ступеня, служить основою для подальшого проведення внутрішнього й «сліпого» рецензування рукопису.
  3. Проводить рецензування й призначає рецензентів відповідальний редактор наукового фахового видання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). За рішенням головного редактора журналу (згідно з рекомендацією відповідального редактора) окремі статті відомих учених, а також авторів, спеціально запрошених редакцією для написання статті, можуть звільнятися від стандартної процедури рецензування.
  4. Рецензентами рукописів можуть бути члени редакційної колегії наукового фахового видання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).
  5. Взаємодія між автором і рецензентами відбувається шляхом листування електронною поштою з відповідальним редактором часопису наукового фахового видання Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).
  6. Якщо рецензент указує на необхідність внесення в статтю певних коректив, то стаття відправляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанта статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно подається рецензенту для прийняття рішення й підготовки вмотивованого висновку про можливість публікації. Датою рекомендації статті для публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) стосовно доцільності й можливості опублікування статті.
  7. Автор рукопису у випадку незгоди з думкою рецензента має право надати аргументовану відповідь редакції журналу. За таких обставин стаття розглядається на засіданні редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю на додаткове або нове рецензування іншому спеціалістові. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю у разі неспроможності або небажання автора врахувати рекомендації й зауваження рецензентів.
  8. Після отримання позитивних рецензій рукопис відправляється на літературне й технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватись у будь-якій формі – особисто, через e-mail, Skype чи телефоном. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, що не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором.
  9. Кінцеве рішення щодо можливості й доцільності публікації приймається головним редактором відповідно до рекомендацій відповідального секретаря журналу. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар журналу повідомляє про це автора та зазначає очікуваний термін публікації.