Demchenko I., Maksymchuk B., Nifaka Y., Vysochan L., Zlenko N., Lytvynenko V., Maksimchenko V., and Raytarovska I. “Ways to Develop the Health-Saving Competence of a Future Teacher”. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), no. 2(122), Feb. 2020, pp. 35-40, doi:10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).07.