Demchenko I., Maksymchuk B., Nifaka Y., Vysochan L., Zlenko N., Lytvynenko V., Maksimchenko V. and Raytarovska I. (2020) “Ways to develop the health-saving competence of a future teacher”, Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and pedagogical problems of physical culture (physical culture and sports), (2(122), pp. 35-40. doi: 10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).07.