(1)
Demchenko I.; Maksymchuk B.; Nifaka Y.; Vysochan L.; Zlenko N.; Lytvynenko V.; Maksimchenko V.; Raytarovska I. Ways to Develop the Health-Saving Competence of a Future Teacher. PCS 2020, 35-40.