Definition of pedagogical prerequisites of physical education and training of adolescents to professional activities

  • E. Y. Shostak
  • M.A. Mushegov
  • S.M. Duka
  • O.O. Skorikova
Keywords: profile training, pedagogical prerequisites, structure of physical training, parameters of motor activity, adolescents.

Abstract

Today, the problem of production intensification requires improving the quality of training of specialists for specific types of work and, accordingly, necessitates the profile of physical education adapted to the requirements of the chosen profession. To solve this problem, there was a need for a scientific study that would determine the pedagogical prerequisites of physical education and preparation of adolescents for professional activity.

The main task of secondary specialized educational institutions, as we know, is to prepare specialists of secondary qualification, who have general secondary education and the necessary theoretical and practical training in the specialty. The scientific and technical and industrial process requires that students receive not only strong knowledge and skills in their chosen profession, but also a harmonious and physical development.

At the same time, the educational process of secondary specialized educational institutions lacks the link between the professional development of future skilled workers and the formation of their health culture, and the pedagogical technologies required for this are lacking. This has a negative impact on students' motivation for healthy lifestyles, their awareness of the importance of maintaining and promoting health, which affects their ability to maintain and develop physical and moral health, protect their personal lives from the negative effects of the technogenic environment, etc.

References

Volkov L. (2002) Teoryya y metodyka det·skoho y yunosheskoho sporta /L. Volkov – K.:Olympyyskaya lyteratura. – 244 s.

Zakon Ukrayiny (2020) «Pro fizychnu kulʹturu i sport», Verkhovna Rada Ukrayiny : Zakon vid 24.12.1993, № 3808–KHII (Redaktsiya stanom na11) [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : zakon.rada.qov.ua>qo/3808–12.

Zakon Ukrayiny (2006) «Pro osvitu». Za stanom na 8 hrudnya 2006 r. – K.: Parlament·sʹke vyd-vo.– 40 s.

Kopa V. (2011) K unyversalʹnomu kryteryyu urovnya fyzycheskoho zdorovʹya na zanyatyyakh po fyzycheskomu vospytanyyu / V. M. Kopa //Fyzycheskoe vospytanye studentov. – Kharʹkov: KHOONOKU–KHHADY. – № 6. – S. 45–48.

Kontseptsiya Zahalʹnoderzhavnoyi tsilʹovoyi sotsialʹnoyi prohramy rozvytku fizychnoyi kulʹtury i sportu na 2012–2016 roky [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : zakon.rada.ua>laws/show/828–2011-p.

Kontseptsiya natsionalʹnoyi systemy fizychnoho vykhovannya ditey, uchnivsʹkoyi ta student·sʹkoyi molodi Ukrayiny. – K., 1994. – 54 s.

Krutsevych T. (2008) Nauchnye podkhody k opredelenyyu normatyvov fyzycheskoy podhotovlennosty shkolʹnykov y studentov / T. YU. Krutsevych, D. Dadzhany, T. Y. Loshytskaya // Sovremennyy Olympyyskyy y Paraolympyyskyy sport y sport dlya vsekh : materyaly KHII Mezhdunar. nauch. konhr. – M. – T. 3. – S. 129–130.

Kuts O. (2006) Istoryko-metodolohichnyy analiz uprovadzhennya testovoho kontrolyu i otsinky fizychnoyi pidhotovlenosti uchnivsʹkoyi molodi / O. Kuts, V. Stefanyshyn // Fizychna kulʹtura, sport ta zdorovʺya natsiyi : zb. nauk. pratsʹ. – Vinnytsya. – S. 16 – 20.

Tsilʹova kompleksna prohrama "Fizychne vykhovannya – zdorov'ya natsiyi". – K., 1998. – 26 s.

Shyyan B. (2001) Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya shkolyariv (I chastyna) /B. Shyyan – Ternopilʹ: Navchalʹna knyha – Bohdan, 2001. – 269 s.

Shyyan B. (2002) Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya shkolyariv (II chastyna)/B.M.Shyyan. – Ternopilʹ: Navchalʹna knyha – Bohdan. – 247 s.

Published
2020-02-21
How to Cite
Shostak E. Y., Mushegov M., Duka S., & Skorikova O. (2020). Definition of pedagogical prerequisites of physical education and training of adolescents to professional activities. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 194-197. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).41