Influence of fitness activities with elements of sports dances on the development of coordination abilities of children 6-8 years

  • A. Cheverda
Keywords: older preschool children, children's fitness, sports dancing, coordination abilities, wellness classes.

Abstract

The purpose of the study is to determine the effectiveness of the impact of fitness classes with elements of sports dancing on the development of coordination abilities in children 6-8 years, to identify the relationship between wellness activities with elements of sports dance and indicators of physical development of older preschool children. Research methods - theoretical analysis of special scientific and methodological literature and documentary materials, anthropometric research methods, pedagogical methods (experiment, observation, fitness testing), methods of mathematical statistics. Anthropometric studies involved children 6-8 years of age engaged in fitness with elements of sports dancing (24 people). By means of pedagogical methods, the influence of wellness fitness classes with elements of sports dances on the development of coordination abilities of older preschool children was determined.

The study identified the age at which children of pre-school age are most involved in exercising children's fitness with elements of sports dancing. The relationship between wellness activities with elements of sports dance and indicators of physical development of older preschool children is established. The factors that positively influence the development of coordination abilities of older preschool children engaged in fitness with elements of sports dance have been identified. According to the results of the experiment, it was found that fitness classes with elements of sports dance significantly contribute to the development of coordination abilities in children of older preschool age.

References

Andryeyeva O., Sukhomlinov R. Organi`zaczi`ya ozdorovcho-rekreaczi`jnoyi rukhovoyi aktivnosti` di`tej doshki`l`nogo vi`ku v umovakh klubnikh zanyat`. Teori`ya i` metodika fi`zichnogo vikhovannya i` sportu. 2016. 3. S. 29–32.

Bi`lecz`ka V.V. Teoretiko-metodichne obg`runtuvannya testuvannya fi`zichnoyi pi`dgotovlenosti` molodshikh shkolyari`v v proczesi` fi`zichnogo vikhovannya: Avtoref. dis. ... kand. nauk z fi`z. vikhovannya i` sportu: (24.00.02) / NUFVSU / V.V. Bi`lecz`ka. – Kiyiv, 2008. – 20 s.

Brusniczy`na A.N. Vospitanie tanczeval`noj kul`tury` mladshikh shkol`nikov v khoreograficheskikh kolektivakh uchrezhdenij dopolnitel`nogo obrazovaniya detej Tekst.: lichnostno-deyatel`nostny`jpodkhod: Avtoref. dis. kand. ped. nauk. M., – 2007. – 15 s.

Denisova L.V., Usichenko V.V., Bishevecz` N.G. Zastosuvannya nechislovoyi statistiki v sportivno-pedagogi`chnikh dosli`dzhennyakh. Vi`snik Cherni`gi`vs`kogo derzhavnogo pedagogi`chnogo uni`versitetu i`meni` T. G. Shevchenka. 2011; 92(2):210-3.

Dutchak M.V. Sport dlya vsi`kh v Ukrayini`: teori`ya ta praktika / M.V. Dutchak. – K.: Oli`mpi`js`ka li`teratura, 2009. – 279s.

Moskalenko N. Suchasni` pi`dkhodi do organi`zaczi`yi fi`zkul`turno-ozdorovchoyi roboti u doshki`l`nikh zakladakh / N. Moskalenko, A. Polyakova, Ya. Kovrov // Sportivnij vi`snik Pridni`prov'ya. – №1. – 2013. – S. 40-42.

Starchenko A.Yu. Optimi`zaczi`ya fi`zkul`turnoyi osvi`ti starshikh doshki`l`nyat na osnovi` zastosuvannya zasobi`v dityachogo fi`tnesu : avtoref. dis. …kand. nauk i`z fi`z. vikh. i` sportu: specz. 24.00.02 «Fi`zichna kul`tura, fi`zichne vikhovannya ri`znikh grup naselennya» /A.Yu. Starchenko. – Dni`propetrovs`k, 2015. – 21 s.

Sukhomlinov R. Andryeyeva O. Osoblivosti` klubnoyi formi organi`zaczi`yi rekreaczi`jno-ozdorovchikh zanyat` di`tej doshki`l`nogo vi`ku. Molodi`zhnij vi`snik Skhi`dnoyevropejs`kogo naczi`onal`nogo derzhavnogo uni`versitetu, Lucz`k, 2017. №25. S. 67-71.

Andrieieva, O.V., Sainchuk, O.M. Approach to evaluating health level and adaptation possibilities in school children. Pedagogics, psychology, medical-biologica lproblems of physical training and sports. 2014. 2,3-8.

Published
2020-02-21
How to Cite
Cheverda A. (2020). Influence of fitness activities with elements of sports dances on the development of coordination abilities of children 6-8 years. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 183-186. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).38