Formation of readiness of future physical education specialists for professional activities in educational institutions

  • E. Tkachuk
  • A. Dymutsky
  • M. Zosina
Keywords: competence, future specialists in physical culture, vocational training, professional activity, physical culture.

Abstract

The article deals with the degree of readiness of future specialists of the field of physical culture and sports for professional activity. The aim is to investigate the nature and structure of the future fitness of a physical education and sports specialist to pursue professional activities in educational institutions. Based on this goal, the following tasks were set: the scientific literature was analyzed on the problem of the future of the future specialist of physical culture and sports for professional activity in educational establishments; the concept of readiness of the future specialist of physical culture and sports for professional activity in educational establishments is characterized; the dynamics of the future of the specialist of physical culture and sports to professional activity in educational establishments is determined. The technique of forming of future specialists of the field of physical culture and sports to professional activity in educational establishments is revealed.

In order to determine the formation of the readiness of future specialists in the field of physical culture and sports, 37 students of the second year of the Ivan Poddubny Olympic College were interviewed before and after completing the teaching practice.

References

Dudorova, L. Yu. (2014), Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv do orhanizatsii shkilnoho turyzmu (teoretyko-metodychnyi aspekt): monohrafiia Vinnytsia: “TOV Nilan-LTD”,. – 422 s.

Mitskevych, N. I. (2014) Pidhotovka maibutnikh fakhivtsiv fizychnoi kultury ta sportu Suchasni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu riznykh hrup naselennia : materialy XIV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh, Sumy, 24-25 kvitnia– Sumy: SumDPU im. A. C. Makarenka, 2014. – T. 1. - S. 325–329.

Nosko, M. O., Harkusha, S. V., Voiedilova, O. M., Razumeiko, N.S., Bahinska, O. V.. (2018) Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do vykorystannia zdoroviazberezhuvalnykh tekhnolohii. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Vyp. 156. - S. 88-93.

Perevierzieva, S. V., Marchyk, V. I. (2017) Formuvannia hotovnosti maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury do profesiinoho samorozvytku v protsesi pozaaudytornoi roboty. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly. Vyp. 1. - S. 56-67.

Stepanchenko, N. I. (2017) Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh: dys. … d-ra ped. nauk: 13.00.04 / Stepanchenko Nataliia Ivanivna. Vinnytsia, 629 с.

Published
2020-02-21
How to Cite
Tkachuk E., Dymutsky A., & Zosina M. (2020). Formation of readiness of future physical education specialists for professional activities in educational institutions. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 167-170. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).35