Motor activity of musical arts students

  • I. Stepanova
  • O. Alforov
  • Y. Koriaka
  • O. Zhorova
  • V. Kusii
Keywords: motor activity, Framingham method, students of musical, institution of higher education, Physical Education, motivation, recreational activity.

Abstract

The article examines the motor activity of students of musical arts using the Framingham method and identifies the ways to increase it through organized recreational activity and rational organization of free time.

The data revealed a significant decrease of average indicators and lack of higher levels of motor activity for students of musical art. The total value of daily motor activity at basic, sedentary, and small levels is 91.6% among students. The assessment of motor activity showed that students of I and II year do not exhibit high levels of motor activity. Students in their third year of study showed very low motor activity.

It is revealed that a lack of motor activity in students of music arts is associated with the static standing/sitting position to improve professional skills and the irrational distribution of free time.

The results obtained prove that it is highly important to increase the motivation of students of musical arts to exercise and engage in sports.

References

Anikieiev D.M. Rukhova aktyvnist u sposobi zhyttia studentskoi molodi : avtoref. dys. … kand. nauk z fiz. vykh. i sportu : 24.00.02 / D.M. Anikieiev. – K., 2012. – 20 s.

Halychaev M.P. Zdorove y fyzycheskaia kultura muzыkanta: uchebnoe posobye. – Rostov n/D: RHK ym. S.V. Rakhmanynova, 2010. – 250 s.

Hryban H.P. Zhyttiediialnist ta rukhova aktyvnist studentiv: [monohrafiia] / H.P. Hryban. –Zhytomyr : Ruta, 2009. –593s.

Krutsevych T. Yu. Kontrol u fizychnomu vykhovanni ditei, pidlitkiv i molodi : navchalnyi posibnyk / T. Yu. Krutsevych, M. I. Vorobiov, H. V. Bezverkhnia. - Kyiv : Olimpiiska literatura, 2011. - 224 s.

Krutsevych T.Iu. Rekreatsiia u fizychnii kulturi riznykh hrup naselennia: navch. posibnyk / T.Iu. Krutsevych, H.V. Bezverkhnia. – K.: Olimpiiska literatura, 2010. – 248 s.

Nasadiuk I. Rukhova aktyvnist studentiv / I. Nasadiuk // Pedahohika, psykholohiia ta medychno-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. – 2003. – № 7. – S. 37–41.

Romanenko V. V. Rukhova aktyvnist i fizychnyi stan studentok vyshchykh navchalnykh zakladiv : navch. posib. / V. V. Romanenko, O. S. Kuts. – Vinnytsia : VDMU, 2003. – 132 s.

Rumba O.H. Systema pedahohycheskoho rehulyrovanyia dvyhatelnoi aktyvnosty studentov spetsyalnыkh medytsynskykh hrupp : avtoref. dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04 / O. H. Rumba. – SPb., 2011. – 52 s.

Stepanova I.V. Kontseptsiia innovatsiinoi prohramy fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh. / I.V. Stepanova. // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia . Dniproperovsk, 2014. - №2. - S163-166.

Stepanova I.V. Orhanizatsiino-metodychni zasady rekreatsiino-ozdorovchoi rukhovoi aktyvnosti riznykh hrup naselennia: navchalnyi posibnyk / I.V.Stepanova, Ye.O.Fedorenko. - Dnipro: Innovatsiia, 2016. - 188 s.

Typova osvitnia prohrama elementarnoho pidrivnia pochatkovoi mystetskoi osvity z muzychnoho mystetstva. Zatverdzhenoi Nakazom № 352 MKU vid 24.04.2019

Trotsenko V. V. Vplyv rukhovoi aktyvnosti na formuvannia stiikykh navychok zdorovoho sposobu zhyttia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Elektronnyi resurs] / V. V. Trotsenko // Problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. – 2010. – № 8. – S. 93–95. – Rezhym dostupu : www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/...8/10tvvhee.pdf

Brown D. R. : A guide for community action / D. R. Brown, G. W. Heath, S. L. Martin. – Human Kinetics, 2010. – 280 p.

Published
2020-02-21
How to Cite
Stepanova I., Alforov O., KoriakaY., Zhorova O., & Kusii V. (2020). Motor activity of musical arts students. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 163-167. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).34