Implementation of the experimental methodology of preventive physical education in higher education institutions

  • N. Maliar
  • E. Maliar
  • A. Ognystyy
  • K. Ognysta
Keywords: prevention, facilities, preventive physical education, respiratory and cardiovascular systems, student.

Abstract

In this paper the content of the experimental method of preventive physical education, which was directed to solving the problems of primary prevention of diseases of the respiratory and cardiovascular systems of students, is disclosed; the content of the concept of "preventive physical education" is specified; the efficiency of complex use of preventive physical education in improving and preventive work with students by fixing during the experiment the average morbidity, lung capacity (LC), adaptive potential (AP) according to the method of RM. Baevsky and physical performance index (Ruffier test, IR).

References

Vovkanych, A.S., Romanchak, O. (2006). Likuval'na fizychna fizkul'tura pry zakhvoryuvannyakh dykhal'noyi systemy [Therapeutic physical training in diseases of the respiratory system]. Moloda sportyvna nauka Ukrayiny : zb. nauk. prats' z haluzi fizychnoyi kul'tury ta sportu. L'viv : NVF «Ukrayins'ki tekhnolohiyi»,10. (pp. 31-35) [in Ukrainian].

Zanevskyi, I.P., Zanevska, L.H. (2013). Model proby Ruf’ie z urakhuvanniam viku patsiienta [Teoriia ta metodyka fizychnoho vykhovannia], 2. 17–27 [in Ukrainian].

Ivanov, I.V., Ruban, L.A., M.O. Burmakina, M.O. (2014). Ocinka rivnya funkcional`nogo stanu sercevo-sudy`nnoyi sy`stemy` u studentok 1-4 kursiv specializaciyi «FITNES» [Estimation of level of the functional state of the sercevo-sudinnoy system for the students of 1-4 courses of specialization «FITNESS»]. Nauka i osvita. – Science and education, 4, 64–68.

Kashuba, V.A. (2003). Byomekhanyka osanky [Biomechanics of posture]. Kyiv: Olympyyskaya lyteratura [in Ukrainian].

Kozhurina, I.Ye. (2016). Programa ozdorovchogo fizy`chnogo vy`xovannya dlya stulentiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv [The program of health physical education is for stulentiv of higher educational establishments]. Nauka i osvita. – Science and education, 8, 102–106.

Krutsevych, T.Yu. (2008).Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya [Theory and methods of physical educftion]: [pidruch. dlya stud. vyshch. navch. zakl. fiz. vykhovannya i sportu] : u 2 t. Kyiv: Olimpiys'ka literatura: Metodyka fizychnoho vykhovannya riznykh hrup naselennya [Methods of physical educftion of different population] [in Ukrainian].

Prysyazhnyuk, S.Y., Pryymakov, A.A. (2013). Vlyyanye sredstv fyzycheskoho vospytanyya na funktsyonal'noe sostoyanye dыkhatel'noy systemы studentov s khronycheskym zabolevanyem lehkykh [Influence of means of physical education on the functional state of the respiratory system of students with chronic pulmonary disease]. Pedahohyka, psykholohyya y medyko-byolohycheskye problemы fyzycheskoho vospytanyya y sporta, 9, 164–167 [in Ukrainian].

Orzhekhovska, V.M., Pylypenko, O.I. (2005). Suchasni oriientyry preventyvnoi pedahohiky [Visnyk APN Ukrainy “Pedahohika i psykholohiia”]. 2 (47), 17–25 [in Ukrainian].

Romanchyshyn, O., Sydorko, O., Dyka, M. (2010). Somatychne zdorov"ya, adaptatsiynyy potentsial, fizychnyy stan ta biolohichnyy vik studentiv pedahohichnoho koledzhu [Somatic health, adaptive potential, physical condition and biological age of students of the pedagogical college]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni prooblemy fizychnoho vykhovannya i sportu /naukovyy zhurnal. – Kharkiv. KhOVNOKU-KhDADM, 11, 98–101 [in Ukrainian].

Prykhodko, V.M. (2006). Vykhovna robota v shkoli” [Preventyvna pedahohika : nauk.-metod. Zhurnal]. 3, 2–5, 14–19 [in Ukrainian].

Calamakha, O.E. (2016). Fizychna pidhotovlenist', funktsional'nyy stan sertsevo-sudynnoyi systemy yak kryteriy otsinky stanu zdorov"ya studentiv NTUU «KPI» [Physical preparedness, functional state of the cardiovascular system as a criterion for assessing the health status of students of NTUU "KPI"]. Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova. Seriya # 15. «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kul'tury / Fizychna kul'tura i sport». – K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 3K1(70)16, 66–71 [in Ukrainian].

Chyzhenko, T.M., Yvanenko, T.V., Petrova, H.M. (2007). Dynamyka yzmenenyya pokazateley serdechno-sosudystoy y dыkhatel'noy systemы u devushek v techenye uchebnoho hoda [Dynamics of changes in the parameters of the cardiovascular and respiratory system in girls during the school year]. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu: naukova monohrafiya za red. prof. Yermakova S.S. – Kharkiv: KhDADM (KhKhPI), 6, 298–301 [in Ukrainian].

Chudna, R. (2005). Klasyfikatsiya dykhal'nykh vprav u fizkul'turno-ozdorovchykh zanyattyakh [Classification of breathing exercises in physical culture and recreation classes] Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. – K., 1, 91–93 [in Ukrainian].

Shyyan, O.I. (2011). Osoblyvosti proyavu faktoriv ryzyku zdorov"yu molodi u suchasnykh umovakh v Ukrayini [Features of manifestation of the risk factors for youth health in modern conditions in Ukraine] «Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kul'tury (fizychna kul'tura ta sport)»: zb. nauk. prats' za red. H.M. Arzyutova. – K.: Vyd-vo NPU imeni M.P. Drahomanova, 13, 732–735 [in Ukrainian].

Weiss, M.R. (2000). Motiwating kids in physical activity. Research digest President"s Consil on Physical Fitness and Sports, 11, 1–6 [Englich].

International annotated bibliography on the preventive education against drug abuse. (2006). Hungarian National Commission for UNESCO, (pp. 46–49) [Englich].

Wilmor, J.H., Costill, D.L. (2004). Physiology of exercice and sport. Champaign, II : Human Kinetics [Englich].

Published
2020-02-21
How to Cite
Maliar N., Maliar E., Ognystyy A., & Ognysta K. (2020). Implementation of the experimental methodology of preventive physical education in higher education institutions. Scientific Journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 15. Scientific and Pedagogical Problems of Physical Culture (physical Culture and Sports), (2(122), 106-112. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.2(122).21