СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • В. М. Пасічник
  • М. П. Пітин
  • В. Л. Згоба
  • В. Р. Пасічник
  • О. В. Колобич
  • Б. В. Хоркавий
Ключові слова: ігрова діяльність, специфічні функції, діти дошкільного віку.

Анотація

Мета: охарактеризувати специфічні функції концепції ігрової діяльності у фізичному вихованні дітей дошкільного віку. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, індукція та дедукція, абстрагування, порівняння, класифікація та систематизація. Результати: зазначено специфічні функції, як певну категорію системного підходу. Вона представлена самостійними властивостями та має своїм призначенням описовість системи ігрової діяльності у межах фізичного виховання ЗДО, що повинна здійснюватися для досягнення узагальненої мети. До групи специфічних функцій концепції ігрової діяльності у фізичному вихованні ЗДО віднесено компетентісну, взаємозалежності, результативності та щільності, які значною мірою реалізовуються власне за допомогою авторської концепції, обґрунтованими нами й реалізуються залежно від специфіки ігрової діяльності у відповідній групі закладів освіти.

Посилання

Andreev, A. L. Kompetentnostnaya paradyhma v obrazovanyy: opyt fylosofsko-metodolohycheskoho analyza [Tekst] : nauchnoe yzdanye / A.L. Andreev // Pedahohyka. - 2005. - N 4. - S. 19-27.

Bazovyy komponent doshkilʹnoyi osvity (derzhavnyy standart doshkilʹnoyi osvity) [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

Bolotov V. A. Kompetentnostnaya modelʹ : ot ydey k obrazovatelʹnoy paradyhme / V. A. Bolotov, V. V. Serykov // Pedahohyka. – 2003. – № 10. – S. 7–13.

Viktoriya Pasichnyk, Marʹyan Pityn, Ivan Hlukhov, Kateryna Drobot Zahalʹni funktsiyi kontseptsiyi ihrovoyi diyalʹnosti u fizychnomu vykhovanni ditey doshkilʹnoho viku. Naukovyy chasopys nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova. Seriya 15, Naukovo-pedahohichni problemy fizychnoyi kulʹtury (fizychna kulʹtura i sport) : [zb. nauk. pr.] / za red. O. V. Tymoshenka. – Kyyiv, 2021. – Vyp. 7 (138) 21. – S. 94–100.

Ekonomika pidpryyemstva: Pidruchnyk / Za zah.red. S.F.Pokropyvnoho. – Vyd. 2-he, pererob. ta dop. – K.: KNEU, 2001. – 528 s.

Ekonomika pidpryyemstva : pidruchnyk / O. V. Posylkina, R. V. Sahaydak, O. V. Kozyryeva, P. D. Latin ; za red. O. V. Posylkinoyi. – KH. : Vyd-vo NFaU: Zoloti storinky, 2006. – 488 s.

Kompetentnisnyy pidkhid u vyshchiy osviti: svitovyy dosvid / [Antonyuk L. L., Vasylʹkova N. V., Ilʹnytsʹkyy D. O. ta in.]. – K.: KNEU, 2016. – 61 s.

Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti. Svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki perspektyvy. Kyyiv, 2004. S. 34–47.

Kokhanova O. P. Psykholohiya partnersʹkoyi vzayemodiyi v osviti: navchalʹno-metodychnyy posibnyk. Kyyiv: Vyd-vo: PP Shcherbatykh O. V., 2011. 104 s.

Kravchenko, T.K. Sytuatsyy pedahohycheskoho vzaymodeystvyya na zanyatyyakh po anhlyyskomu yazyku : uchebno-metodycheskoe posobye dlya studentov y prepodavateley pedahohycheskykh vuzov / T.K. Kravchenko. – Vladyvostok : Yzdatelʹstvo Dalʹnevostochnoho federalʹnoho unyversyteta, 2021. – [63 s.]

Metodychni rekomendatsiyi shchodo rozroblennya standartiv vyshchoyi osvity [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/1648.pdf

Moskalenko N.V., Anastasʹyeva Z.V., Reshetylova V.M. Pedahohichnyy kontrolʹ za urokamy fizychnoyi kulʹtury. Metodychni rekomendatsiyi. – Dnipropetrovsʹk : Innovatsiya, 2010. – 25 s.

Nova ukrayinsʹka shkola [Elektronnyy resurs]. — Rezhym dostupu: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf

Panhelova N.YE. Teoretyko-metodychni zasady formuvannya harmoniyno rozvynenoyi osobystosti dytyny doshkilʹnoho viku v protsesi fizychnoho vykhovannya: dysert. … doktora nauk z fizychnoho vykhovannya i sportu: 24.00.02. Pereyaslav-Khmelʹnytsʹkyy, 2014. 445 s

Parashchenko L.I. Tekhnolohiya formuvannya klyuchovykh kompetentnostey u starshoklasnykiv: praktychni pidkhody. Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki perspektyvy: Biblioteka z osvitnʹoyi polityky / Pid zah. red. O.V.Ovcharuk. Kyyiv: «K.I.S.», 2004. S. 71–84.

Pasichnyk V. Sutnistʹ ihrovoyi diyalʹnosti u formuvanni osobystosti ditey doshkilʹnoho viku. Sportyvni ihry. № 3 (17) (2020). S. 43–57.

Psykholohyya pedahohycheskoho vzaymodeystvyya [Tekst] / [YA. L. Kolomynskyy y dr.] ; pod red. YA. L. Kolomynskoho. - Sankt-Peterburh : Rechʹ, 2007. - 239 s.

Raven Dzh. Pedahohycheskoe testyrovanye : problemy, zabluzhdenyya, perspektyvy ; per. s anhl. / Dzh. Raven. – M. : Kohyto-Tsentr, 1999. – 144 s.

Savchenko O. P. Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy vyshchiy shkoli [Elektronnyy resurs] / O. P. Savchenko // Pedahohichna nauka: istoriya, teoriya, praktyka, tendentsiyi rozvytku. – 2010. – Vyp. № 3. – Rezhym dostupu: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/

Svetlychnaya YA.V. Vzaymosvyazʹ kryteryev rezulʹtatyvnosty funktsyonyrovanyya dorozhnykh orhanyzatsyy // Visnyk Kharkivsʹkoho universytetu. — 2001. — ch.1, №506. – S.251-253.

Soroko V. M. Rezulʹtatyvnistʹ ta efektyvnistʹ derzhavnoho upravlinnya i mistsevoho samovryaduvannya : navch. posib. / V. M. Soroko. – K. : NADU, 2012. – 260 s.

Tyshchenko A.N. Ékonomycheskaya rezulʹtatyvnostʹ deyatelʹnosty predpryyatyya: monohrafyya / A.N.Tyshchenko, N.A.Kyzym, YA.V.Dohodaylo – KH.: Ynzhek, 2005. – 144 s. Ponomarenko T. M. Efekt, efektyvnistʹ i rezulʹtatyvnistʹ diyalʹnosti pidpryyemstva / T. M. Ponomarenko // Naukovi pratsi Natsionalʹnoho universytetu kharchovykh tekhnolohiy. - 2014. - T. 20, № 3. - S. 115-122.

Fedirchyk T. D. Pedahohika partnerstva yak chynnyk formuvannya efektyvnoyi vzayemodiyi uchasnykiv osvitnʹoho protsesu v umovakh Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly / T. D. Fedirchyk, V. V. Didukh // Hirsʹka shkola Ukrayinsʹkykh Karpat. – 2019. - № 21. – S. 50-54.

Chahovetsʹ, A. I. Harmoniyne vykhovannya ditey 4-6 rokiv u kulʹturno-osvitnʹomu prostori doshkilʹnoho navchalʹnoho zakladu [Tekst] : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : 13.00.07 / Chahovetsʹ Alla Ivanivna ; Skhidnoukr. nats. un-t im. Volodymyra Dalya. – Kyyiv, 2019. – 39 s.

Chasnikova O. V. Kompetentnisnyy pidkhid v osviti yak osnova yiyi reformuvannya [Elektronnyy resurs] / O. V. Chasnikova // Narodna osvita. Elektronne naukove fakhove vydannya. – Rubryka «Pedahohichna nauka». – 2014. – Vyp. № 3(24). – Rezhym dostupu: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=26071

Shyrmova T. Porivnyalʹna kharakterystyka kompetentnisnoho ta tradytsiynoho pidkhodiv u navchanni. Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh pratsʹ Univerzitna Kniznica, 2017. 1–6. URL: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8/subor/Shirmova.pdf.

Kagan, S. Cooperative Meetings: Transforming Teachers and Schools. San Clemente, CA: Kagan Publishing. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kaganonline.com/free_articles/dr_spencer_kagan/281/Kagan-Structures-A-Miracle-of-Active-Engagement,3

Viktoria Pasichnyk, Khrystyna Khimenes, Maryan Pityn, Olha Bas, Ivan Hlukhov, Yaroslav Hnatchuk, Kateryna Drobot Physical condition of preschool children with disabilities in psychological and physical development //Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (1), Art 33, pp. 352 – 359.

Wilczkowski E. Wychowanil firyczne dzieci w wieku przedszkolnym. Piotrkow Trybunalski; 2012. 286 p.

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Пасічник, В. М., Пітин, М. П., Згоба, В. Л., Пасічник, В. Р., Колобич, О. В., & Хоркавий, Б. В. (2021). СПЕЦИФІЧНІ ФУНКЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ . Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (10(141), 97-105. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.10(141).21