ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ РЕСПОНДЕНТІВ РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПРО МОТИВИ УЧАСТІ ШКОЛЯРІВ В УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Т. І. Дорофєєва
Ключові слова: учні старших класів, дорослі мешканці громад, опитування, мотиви занять учнів, предмет

Анотація

До останнього часу недостатньо уваги приділяється темі вивчення мотивів занять фізичною культурою і спортом, включаючи відвідування уроків з «Фізичної культури». Мета статті - вивчення уявлень мешканців територіальних громад про мотиви участі школярів в уроках з "Фізичної культури". Організація дослідження. Дослідження проводилось у 8 територіальних громадах Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей. Були залучені респонденти чисельністю 1089 осіб (674 учнів і 415 дорослих). Результат. Доведені суттєві відмінності в уявленнях опитуваних щодо мотивів участі школярів різних громад у заняттях з "Фізичної культури". При цьому, обчислення кореляційного зв’язку між уявленнями дорослих та учнів за коефіцієнтом рангової кореляції ρ Спірмена у Циркунівській громаді має покажчик 0,2, що свідчить про наявність слабого позитивного зв’язку між уявленнями дорослих та учнів. Тоді як у Степногірській громаді цей покажчик складає 0,93, що свідчить про сильний позитивний зв’язок між уявленнями дорослих та учнів.

Посилання

Azhyppo O. Yu. (2013). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do profesiinoi diialnosti u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh : avtoref. dys. …d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kharkiv.

Halan Ya. (2014). Porivnialnyi analiz fizychnoho rozvytku ta funktsionalnoho stanu sertsevo-sudynnoi i dykhalnoi system shkoliariv 13-14 rokiv iz silskoi mistsevosti i mista. Fizychna aktyvnist, zdorovia i sport. 3(17), 19-26.

Dorofieieva T. I. (2021). Opytuvannia yak vazhlyvyi aspekt u zaluchenni naselennia hromad do zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom. Scientific Collection "InterConf", (50) : with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference "Scientific Horizon in The Context of Social Crises" (April 11-12, 2021). Tokyo, Japan : Otsuki Press, 651-661.

Dorofieieva T. I. (2021). Problema zaluchennia molodi hromad do zaniat sportom z urakhuvanniam naiavnykh perevah osoby. Zdorovia, fizychne vykhovannia i sport: perspektyvy ta krashchi praktyky: materialy III mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi onlain-konferentsii ; (12-13 travnia, 2021 r., Kyivskyi un-t imeni Borysa Hrinchenka) / za zah. red. O. V. Yarmoliuk. Kyiv, 47-52.

Yevstratov P. I. (2017). Osoblyvosti pokaznykiv indeksu masy tila u shkoliariv 1 – 4 klasiv silskoi mistsevosti riznykh raioniv Chernivetskoi oblasti. Molodyi vchenyi. 3.1(43.1), 140-143.

Kost M. M. (2000). Orhanizatsiini osnovy rozvytku fizkulturno-sportyvnoho rukhu sered silskoho naselennia Ukrainy : avtoref. dys. …kand. fiz. vykh. : 24.00.02. Lutsk.

Kostiuk Yu. S. (2013). Kharakterystyka fizychnoho rozvytku uchniv 5-9 klasiv (10-14 rokiv) silskykh malokomplektnykh shkil. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannia ta sport. Vyp. 112(3), 239-241.

Lozovyk M. (2016). Silskyi sport v Ukraini v pershii polovyni KhKh stolittia (1920 – 1950 rr.). Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii. Vyp. 20, 601-604.

Lysenko V. V.. Ostrikov A. P.. Pavelyev I. G.. Grishayeva A. M. (2018). Sravnitelnaya kharakteristika fizicheskogo razvitiya shkolnikov. prozhivayushchikh v gorodskoy i selskoy mestnosti. Fizicheskaya kultura. sport – nauka i praktika.1, 89-93. (in Russian)

Panhelova N. Ye. & Ruban V. Yu. (2018). Fizychnyi stan i rukhova aktyvnist uchniv pochatkovykh klasiv silskoi zahalnoosvitnoi shkoly. Youing Scientist. 4.2 (56), 57-62.

Pasichnyk V. (2009). Osnovni napriamy rozvytku fizychnoho vykhovannia v suchasnykh shkolakh Polshchi. Moloda sportyvna nauka Ukrainy. 2, 122-126.

Prykhodko V. (2020). Rozvytok sportu v umovakh obiednanykh terytorialnykh hromad : monohrafiia. Dnipro : Innovatsiia.

Prykhodko V. & Dorofieieva T. (2020). Znachennia detsentralizatsii dlia podalshoho rozvytku sportu v umovakh Ukrainy. Slobozhanskyi naukovo- sportyvnyi visnyk. 5(79), 12-19.

Prykhodko V. V. & Dorofieieva T. I. (2020). Obgruntuvannia naukovoi rozrobky temy rozvytku sportu v umovakh obiednanykh terytorialnykh hromad. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii : zb. nauk. prats. Vyp. 10 (29). Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU im. I. Franka, 197–203.

Pshenychnykov O. P. & Opikun V. O. (2018). Zdorovyi sposib zhyttia v hromadakh. Rehionalna stratehiia. Dnipro, 9 s. URL : https://decentralization.gov.ua/pics/upload/651d0fed201ef8f32f137568aed94a655ad.pdf

Saldan Y. Y., Pashkov A. P., Zhukova A. V. (2019). Sravnytelnыi analyz fyzycheskoho razvytyia shkolnykov 7-10 let v horodskoi y selskoi mestnosty. Hyhyena y sanytaryia. 3(98), 308-313.

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Дорофєєва , Т. І. (2021). ОСОБЛИВОСТІ УЯВЛЕНЬ РЕСПОНДЕНТІВ РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ПРО МОТИВИ УЧАСТІ ШКОЛЯРІВ В УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (10(141), 48-55. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.10(141).12