РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ЧОЛОВІКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАУЕРЛІФТИНГУ ТА ГИРЬОВОГО СПОРТУ

  • Г.П. Грибан
  • І.В. Мичка
  • П.П. Ткаченко
  • О.С. Скорий
  • О.О. Пантус
  • О.В. Ободзінська
  • Т.О. Білоскаленко
Ключові слова: силові якості, фізичне виховання, навчальний процес, пауерліфтинг, гирьовий спорт, студенти.

Анотація

В статті представлено показники впливу пауерліфтингу та гирьового спорту на розвиток силових якостей у студентів-чоловіків. Мета статті полягає в обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності засобів пауерліфтингу та гирьового спорту під час розвитку силових якостей у студентів в навчальному процесі з фізичного виховання. Доведено, що використання засобів пауерліфтингу сприяє розвитку максимальної і абсолютної сили, а засоби гирьового спорту сприяють розвитку силової витривалості та підвищенню фізичної працездатності студентів, що має важливе значення для їх майбутньої професійної діяльності та життєздатності.

Посилання

Antonyuk O.A. Osoblivosti rozvitku silovikh yakostej u studentiv VNZ tekhnichnogo profilyu na zanyattyakh z fizichnogo vikhovannya (na prikladi atletichnoyi gimnastiki ta pauerliftingu). Innovaczijni pidkhodi i suchasna nauka: zb. czentru nauk. publikaczij «Veles». Mater. IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ch. 3. Kiyiv: Czentr naukovikh publikaczij, 2018. S. 71–76.

Bachinska N.V., Amosov A.V. Osoblivosti rozvitku silovikh yakostej u studentiv na zanyattyakh z fizichnogo vikhovannya na prikladi pauerliftingu. Aktualni pitannya osviti, sportu ta zdorovya u vishhikh navchalnikh zakladakh : materiali I Vseukr. nauk.- prakt. konf. Doneczk, 2014. S. 8–14.

Gordiyenko Yu. Osoblivosti programuvannya sportivno-oriyentovanikh zanyat iz fizichnogo vikhovannya zasobami pauerliftingu. Molodizhnij naukovij visnik Skhidnoyevropejskogo nacz. un-tu imeni Lesi Ukrayinki. Fizichne vikhovannya i sport : zhurnal. Uklad. A. V. Czos, A. I. Aloshina. Luczk : Skhidnoyevrop. nacz. un-t im. Lesi Ukrayinki. 2016. Vip. 21. S. 41–47.

Griban G. P., Michka I. V. Pedagogichni zasadi navchannya silovikh vprav z pauerliftingu studentskoyi molodi v osvitnomu proczesi z fizichnogo vikhovannya. Visnik Kamyanecz-Podilskogo nacz. un-tu imeni Ivana Ogiyenka. Fizichne vikhovannya, sport i zdorovya lyudini. 2018. Vip. 11. C. 102–110.

Hruban G.P., Prontenko K.V., Prontenko V.V. [ta іn.] (2014); za red. G.P. Hrubana "Gyrovyi sport u navchalnukh zakladakh" : navch. posibnyk. – Zhitomir : Vid-vo "Ruta", 400 S.

Hruban G.P., Tkachenko P.P. (2013), "Osnovi pidgotovki v girovomu sporti" : navch.-metod. posib. – Zhitomir : Vid-vo "Ruta", 100 s.

Gunko P.M. Metodika navchannya studentiv zastosovuvati silovi navantazhennya v proczesi fizichnogo vikhovannya : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Nacz. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. K. 2008. 20 s.

Zhamardij V.O. Formuvannya speczialnikh umin i navichok studentiv vishhikh navchalnikh zakladiv u proczesi zanyat z pauerliftingu : avtoref. dis. ... kand. ped. nauk : 13.00.02. Kharkiv. nacz. un-t im. V. N. Karazina. Kharkiv. 2014. 20 s.

Michka I.V. Uprovadzhennya pauerliftingu v sistemu navchalno-vikhovnogo proczesu z fizichnogo vikhovannya studentiv. Naukovij chasopis NPU imeni M.P. Dragomanova. Seriya # 15: Naukovo-ped. problemi fizichnoyi kulturi (fizichna kultura i sport). Kiyiv, 2019. Vip. 5 (113) 19. S. 97–101.

Michka I.V. Metodika rozvitku silovikh yakostej u studentiv vishhikh navchalnikh zakladiv zasobami pauerliftingu. Avtoref. dis. kand. … ped. nauk. Nacz. ped. un-t im. M. P. Dragomanova. K. 2019. 21 s.

Pichuhin M.F., Hruban G.P., Romanchuk V.M., Romanchuk S.V., Prontenko K.V. [ta іn.] (2011); za red. H. P. Hrubana. "Gyrovyi sport": navch.-metod. posib. – Zhitomir : ZHVINAY, 880 s.

Prontenko Kostiantyn, Griban Grygoriy, Prontenko Vasyl, Bezpaliy Sergiy, Bykova Ganna, Zeleniuk Oksana, Dvoretsky Vitaly. Level and dynamics of functional preparedness indexes of kettlebell sportsmen. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 17(2), Art 107, pp. 712–716. 2017.

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Грибан, Г., Мичка, І., Ткаченко, П., Скорий, О., Пантус, О., Ободзінська, О., & Білоскаленко, Т. (2021). РОЗВИТОК СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ЧОЛОВІКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ПАУЕРЛІФТИНГУ ТА ГИРЬОВОГО СПОРТУ . Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (10(141), 39-42. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.10(141).09