ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МАНЕРИ ВВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ

  • Андрій Едуардович Антонюк
Ключові слова: вільна боротьба, техніко-тактичні дії, індивідуальний стиль.

Анотація

У статті розглянуто питання індивідуальної манери ведення поєдинку борців вільного стилю. Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, анкетування тренерів, спостереження сутичок, відеозаписів, експертна оцінка. У дослідженні завершено констатувальний етап експерименту. На основі аналізу науково-методичної літератури та анкетування тренерів встановлено найбільш застосовуванні техніко-тактичні дії борців вільного стилю. Досліджувалась індивідуальна манера ведення поєдинку та проведено розподілення борців по даним характеристикам. Сформовано 120-ти бальну систему оцінювання динаміки змін техніко-тактичної підготовленості. Система включає набір спеціальних модулів. Дані модулі будуть використані в подальшій роботі. Сформовано дві групи борців для подальших досліджень - контрольна група та експериментальна група. Отримано вихідні дані показників техніко-тактичних комбінацій борців вільного стилю обох груп. У статті наведено дані порівняння між двома групами до початку проведення основного експерименту.

Посилання

Ananchenko K., Ruchka Ye. (2017). I`ndivi`duali`zaczi`ya ta vdoskonalennya pi`dgotovki yunikh borczi`v vi`l`nogo stilyu. Sportivnij vi`snik Pridni`prov'ya. # 2. S. 5-9.

Andri`jczev V.O (2015). Kharakteristika tekhniko-takticheskikh dejstvij borczov vol`nogo stilya na sovremennom e`tape. Molodi`zhnij naukovij vi`snik Skhi`dnoyevropejs`kogo naczi`onal`nogo uni`versitetu. # 18. –S. 188–193.

Andri`jczev V.O. (2016). Udoskonalennya tekhni`ko-taktichnikh di`j borczi`v vi`l`nogo stilyu na etapi` speczi`ali`zovanoyi bazovoyi pi`dgotovki: avtoreferat na zdobuttya naukovogo stupenya k. fi`z. vikh: 24.00.01. Kiyiv. 20 s.

Antonyuk A. E., Gerasimishin V. P., Chujko Yu. A. (2021). Optimi`zaczi`ya navchal`no-trenuval`nogo proczesu sportsmeni`v na etapi` pochatkovoyi pi`dgotovki. Aktual`ny`e nauchny`e issledovaniya v sovremennom mire. Pereyaslav, 3(1 (69)). 36-41.

Dyachenko, A. A., Koval`chuk, A. A., Yakovli`v, V. L., Antonyuk A. E. (2021). Udoskonalennya speczi`al`noyi fi`zichnoyi pi`dgotovlenosti` borczi`v vi`l`nogo stilyu z akczentom na rozvitok silovikh yakostej. Naukovij chasopis Naczi`onal`nogo pedagogi`chnogo uni`versitetu i`meni` M. P. Dragomanova. Seri`ya 15. Naukovo-pedagogi`chni` problemi fi`zichnoyi kul`turi (fi`zichna kul`tura i` sport), (3(133). 2021. 43-46. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.3(133).08

Zakharov A.V. (2015). Individual`naya tekhniko-takticheskaya podgotovka borczov-yuniorov na osnove rezul`tativny`kh sorevnovatel`ny`kh kombinaczij: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stupeni kand. ped. nauk : specz. 13.00.04. «Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya, sportivnoj trenirovki, ozdorovitel`noj i adaptivnoj fizicheskoj kul`tury`».. Ulan-Ude`, 24 s.

Latishev S.V. (2014) Naukovo-metodichni` osnovi i`ndivi`duali`zaczi`yi pi`dgotovki borczi`v: avtoref. dis. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. nauk z fi`z. vikhovannya i` sportu: specz. 24.00.01 – Oli`mpi`js`kij i` profesi`jnij sport. K., 2014. 39 s.

Pakulin, S. L., Ananchenko, K. V., Ruchka, Ie. V. (2016). Vdoskonalennia tekhniko-taktychnoi ta psykholohichnoi pidhotovky bortsiv vilnoho styliu. Path of Science, 2(12), 9.1–9.12. doi: 10.22178/pos.17-14.

Ruchka Ye. V. (2015). Rozrobka metodiki pi`dgotovki yunikh borczi`v vi`l`nogo stilyu, shho naczi`lena na shvidke prijnyattya nimi optimal`nikh tekhni`kotaktichnikh ri`shen` v umovakh zmagal`noyi di`yal`nosti. Fi`zichna kul`tura, sport ta zdorov'ya : materi`ali XV Mi`zhn. nauk.-prakt. konf., 10-11 grudnya 2015 r., m. Kharki`v. KhDAFK, 2015. S. 96-101

Tropin Yu. N., Bojchenko N. V. (2017). Tekhniko-takticheskoe masterstvo. Edinoborstva #3. Nauchny`j zhurnal. Khar`kov. KhGAFK. S. 78-81.

Shandrigos` VI`. (2015). I`ndivi`duali`zaczi`ya tekhni`chnoyi pi`dgotovki yunikh borczi`v vi`l`nogo stilyu. Sportivna nauka Ukrayini.;5(69): 44-8.

Опубліковано
2021-10-25
Як цитувати
Антонюк , А. Е. (2021). ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ НА ОСНОВІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ МАНЕРИ ВВЕДЕННЯ ПОЄДИНКУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (10(141), 15-18. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.10(141).03