ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ

  • П.М. Годлевський
  • О.В. Саратовський
  • О.Б. Спринь
Ключові слова: психофізичний стан, фізичні вправи, нервова система, фахівці водного транспорту.

Анотація

У статті розглянуто психофункціональний механізм та питання впливу фізичних вправ на психофізичний стан майбутніх фахівців водного транспорту (на прикладі застосування на факультативному занятті «Самозахист» змагальних поєдинків із рукопашного бою). З аналізу актуальних джерел визначені екстремальні чинники професійної діяльності (групи чинників природних умов, виробничі умови, соціально-психологічні чинники) та взаємозв’язок дії професійної діяльності на психофізичний стан фахівців. За методикою тепінг-тесту досліджено: сила нервової системи, вплив фізичних навантажень на психологічний стан. Встановлено, що стабілізація максимального темпу рухів кисті, пов’язана із загальним психофізичним станом обстежуваних, який корелюється з психічним станом і дією фізичного навантаження. Виконання фізичних вправ фізіологічно впливає на психологічний стан фахівців водного транспорту тренуючи потенційні резерви можливостей організму.

Посилання

Vaida T.S., Holenko N.M. Pedahohichni mozhlyvosti spetsialnoi fizychnoi ta taktyko-spetsialnoi pidhotovky shchodo formuvannia u politseiskykh stiikoho psykhoemotsiinoho stanu do nehatyvnoi dii zovnishnikh nebezpek (na prykladi navchannia kursantiv ZVO MVS Ukrainy). Abstracts of the XVI th International scientific and practical conference. Graz, Austria. 2020. DOI- 10.46299/2020XVI.

Hodlevskyi P.M., Saratovskyi O.V., Spryn O.B. Do pytannia pro zmistove napovnennia navchalnoi prohramy z dystsypliny profesiino-prykladna fizychna pidhotovka fakhivtsiv morskoho transportu. The 1 st International scientific and practical conference Editorial, Buenos Aires, Argentina. 2020. S. 244–252.

Hodlevskyi P.M., Saratovskyi O.V. Tekhnika samozakhystu u strukturi pidhotovky fakhivtsiv morskoho transportu / Elektronnyi naukovyi zhurnal. Kharkivska derzhavna akademiia fizychnoi kultury. ISSN (Ukrainian ed. Online) 2523-4196 2021, №2(20), S. 35–46, DOI:10.15391/ed.2021-2.03.

Ystomyna O. A. Sotsyalno psykholohycheskye osobennosty morskykh эkypazhei v uslovyiakh dlytelnыkh reisov // Transport Rossyiskoi Federatsyy. 2007. № 12. S. 41–43.

Ylyn E.P. Psykhomotornaia orhanyzatsyia cheloveka. – S-Pb.: Pyter, 2001. – 464 s.

Korolchuk M. S. Psykhofiziolohiia pratsezdatnosti korabelnykh spetsialistiv v ekstremalnykh umovakh: dys. dokt. psykhol. nauk : 19.00.02 / M. S. Korolchuk. – K., 1996. – 343 s.

Kryvoruchko P. P. Psykholohichne zabezpechennia profesiinoi diialnosti korabelnykh spetsialistiv u tryvalomu plavanni : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. psykhol. nauk : 20.02.02 «Viiskova pedahohika i psykholohiia» / P. P. Kryvoruchko. – K., 2006. – 16 s.

Lomaka, Zh. M. Suchasni pidkhody do rozuminnia sutnosti zdorovia liudyny / Zh.M. Lomaka, S.I. Stepaniuk, N.P. Matsola // Naukovo-pedahohichni problemy fiz.. kultury (fiz.. kultura i sport), 2019. S. 201–204.

Maltsev A. Chelovecheskyi faktor y navyhatsyonnaia bezopasnost // Sudokhodstvo. 2005. № 1–2. S. 16–17.

Onyshchuk V. M. Profesiine stanovlennia moriakiv v systemi osvitnoho protsesu / V. M. Onyshchuk [Elektronnyi resurs]. − Rezhym dostupu: http://kgmtu.ru:8085/jspui/bitstream.

Pidpala I. V. Poniattia ta zahalna kharakterystyka moriaka yak subiekta morskoho ekipazhu / I. V. Pidpala // Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Zbirnyk naukovykh prats. – Zaporizhzhia : ZNU, 2012. – №2. – Ch. 1. – S. 106–115.

Pobidash A. Yu. Psykholohichni osoblyvosti zhyttievoi stiikosti moriakiv-zhertv piratskoho polonu: dys. kand. psykhol. nauk : 19.00.09 / A. Yu. Pobidash. – Kharkiv, 2012. – 299 s.

Pro zatverdzhennia Pravyl vyznachennia prydatnosti za stanom zdorovia osib dlia roboty na sudnakh : nakaz MOZ Ukrainy № 347 vid 19.11.1996 r. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0108-97.

Rыbnykov V. Yu. Psykholohycheskoe prohnozyrovanye nadezhnosty deiatelnosty y korrektsyia dezadaptyvnыkh nervno-psykhycheskykh sostoianyi spetsyalystov ekstremalnoho profylia / V. Yu. Rыbnykov. – SPb. : SPb. un-t, 2000. – 205 s.

Saratovskyi O. Zmishane navchannia profesiinoi prykladnoi fizychnoi pidhotovky morskykh fakhivtsiv / O. Saratovskyi, P. Hodlevskyi, M. Kruhlyk // Rozvytok suchasnoi osvity i nauky: rezultaty, problemy, perspektyvy. Synerhiia v rozvytku nauky ta osvity: materialy IKh-yi Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Konin – Uzhhorod – Kherson – Kyiv, 16 lystopada 2020 roku. S. 267–269.

Smyrnov B. A. Psykholohyia deiatelnosty v эkstremalnыkh sytuatsyiakh / B. A. Smyrnov, E. V. Dolhopolova. – Kh. : Yzd-vo «Humanytarnыi Tsentr», 2007. – 276 s.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Годлевський, П., Саратовський, О., & Спринь, О. (2021). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ ФАХІВЦІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 25-29. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).06