БАЗОВІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • І. Г. Глухов
Ключові слова: система, забезпечення, рекомендації, узагальнення, засвоєння.

Анотація

Аналізування даних із навчання плавання та визначення системних компонентів дають змогу стверджувати про необхідність розроблення відповідного методичного забезпечення. Мета: узагальнити зміст базових методичних положень навчання плавання для інтегрування до системи навчання студентів закладів вищої освіти. Методи: теоретичний аналіз та узагальнення, вивчення документальних матеріалів, системний аналіз. Результати. Можна стверджувати про існування надзвичайно великого числа джерел інформації з навчання плавання різних груп населення. Дотримуючись парадигми цього процесу у методичній складовій варто зупинитися на змісті послідовних завдань різних індивідуально-мотиваційних рівнів системи навчання плавання студентів. Для навчання плавання студентської молоді та збереження певних змістових пріоритетів необхідно орієнтуватися на досягнення певного рівня майстерності відповідно до цілей визначеного індивідуально-мотиваційного рівня занять. Базовими передумовами є створення широкої технічної бази, яка передбачає засвоєння й покращення техніки різних способів плавання та поступове підвищення фізичної підготовленості і поліпшення розвитку фізичних якостей.

Посилання

Bolotyn, A. E., Nazarova, M. S., Pereverzeva, Y. V., & Buyanov, V. N. (2018), Tekhnologyya obuchenyya prykladnomu plavanyyu studentov vuzov s yspolzovanyem sredstv uluchshenyya ekonomychnosty dvyzhenyy (na prymere vuzov grazhdanskoy avyatsyy). Ulyanovsk: UlGTU, 275 p.

Ganchar, Y. L. (2006), Teoryya prepodavanyya plavanyya: tekhnologyy obuchenyya y sovershenstvovanyya: monogr. Odessa: Astroprynt: vol. 1, 512 p.

Ganchar, O. I. (2018), Teoriya i praktyka nadiynogo formuvannya navychok plavannya sered molodi riznoyi stati v protsesi navchannya ta vdoskonalennya. Monografiya. Odesa: TOV ―Simeks-Print‖, 320 p.

Ganchar, O., Ganchar, I., & Cherkun, I. (2020), Metodychna systema formuvannya navychok plavannya kursantiv morskogo profilyu u protsesi navchannya. Naukovyy visnyk Pivdennoukrayinskogo nats. ped. un. imeni K. D. Ushynskogo. Odesa : PNPU im. K. D. Ushynskogo, no. 3(132), pp. 48−56.

Hlukhov, I. G., Drobot, K. V., Abramov, K. V., & Pityn, M. P. (2020), Metodologichna osnova naukovogo obgruntuvannya systemy navchannya studentiv ZVO plavannyu. Visnyk Natsionalnogo universytetu «Chernigivskyy kolegium» imeni T. G. Shevchenka (Seriya: Pedagogichni nauky). Chernigiv: NUChK, vol. 10 (166), pp. 261–268.

Hlukhov, I. G., Pityn, M. P., Drobot, K. V., & Abramov, K. V. (2020), Sutnist ozdorovchogo vplyvu zanyat plavannyam na organizm studentiv (teoretychnyy analiz). Visnyk Zaporizkogo natsionalnogo universytetu (fizychne vykhovannya ta sport). Zaporizhzhya: ―Gelvetyka‖, vol. 1, pp. 22–29.

Dakal, N. A. (2020), Vdoskonalennya tekhniky plavannya «krol na grudyakh» studentiv-plavtsiv z urakhuvannyam yikh typologichnykh osoblyvostey. Naukovyy chasopys NPU imeni M. P. Dragomanova. Seriya 15. Naukovo- pedagogichni problemy fizychnoyi kultury (fizychna kultura i sport). Kyiv, vol. 8(128), pp. 37−40.

Zakorko, O.E., Cheryabkyn, L.V., & Tsareva, L.V. (2012), Plavanye kak sostavnaya chast uchebnogo protsessa po dystsyplyne «Fyzycheskaya kultura» dlya studentov nespetsyalyzyrovannykh vuzov : ucheb. posob. Khabarovsk : DVGUPS, 144 p.

Konyakhyna, G. P., Matveev, V. V., & Matveeva, P. A. (2019), Pedagogycheskye y organyzatsyonno- metodycheskye rekomendatsyy po osnovam obuchenyya plavanyyu v obrazovatelnom uchrezhdenyy : ucheb.-metod. posob. Chelyabynsk : YTs «Uralskaya akademyya», 104 p.

Melnykova, O. A. (2009), Plavanye. Teoryya. Metodyka. Praktyka: ucheb. posob. Omsk: OmGTU, 80 p.

Pereverzeva, Y. B., Kyryanova, L. A., Kuznetsov, P. K., Demydenko, O. V., & Volskyy, V. V. (2017), Plavanye v vuze: nachalnoe obuchenye, obuchenye sportyvnym sposobam : ucheb. posob. /. Ulyanovsk: UlGTU, 239 p.

Chetchykova, O. I. (2014), Plavannya yak zasib keruvannya profesiynoyu pratsezdatnistyu: metod. vkazivky dlya prakt. zanyat z dystsypliny «Fizychne vykhovannya» (dlya stud. dennoyi formy navch. vsikh spetsialnostey Un.) / Kharkiv: KhNUMG, 28 p.

Rossypchuk, I. O., & Chovnyuk, Yu. V. (2006), Plavannya − stymulyuyuchyy faktor dlya vsebichnogo rozvytku i zdorov'ya studentskoyi molodi. Pedagogika, psykhologiya ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannya i sportu, 10, pp. 134−140.

Nepochatykh, M.G., Bogdanova, V.A., Labzo, K.S., Nykytyna, Y.Yu., Alekseeva, O.Y., & Smyrnov, A.M. (2009), Teoryya y metodyka obuchenyya plavanyyu studentov vysshykh uchebnykh zavedenyy: uchebn.-metod. posob. SPb.: SPbGUEF, 70 p.

Опубліковано
2021-04-16
Як цитувати
Глухов, І. Г. (2021). БАЗОВІ МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(134), 19-24. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.4(134).05