ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

  • О. Ю. Марченко
  • О. С. Холодова
  • К. Заєць
Ключові слова: школярі, фізичне «Я», фізичне виховання, фізична культура, юнаки, дівчата , самооцінка фізичного розвитку.

Анотація

Мета даної статті полягає у вивченні особливостей і відмінностей самоопису фізичного розвитку школярів різного віку. У досліджені взяли участь 628 осіб (юнаків - 282; дівчат – 346). Для вирішення завдань нашого дослідження було використано наступні методики: тест-опитувальник «Самоопис фізичного розвитку», методи математичної статистики. За результатами дослідження визначено, що самооцінка фізичного розвитку школярів має високий та завищенний рівні, що становить 80-85% від максимального балу. Встановлено, що на загальну самооцінку хлопців молодшого шкільного віку впливає більше показників, ніж у дівчат. Юнаки самооцінку асоціюють із власним здоров’ям, координацією рухів та гнучкістю. Дівчата самооцінку асоціюють з фізичною активністю та власними фізичними здібностями. Також отримані результати наукового експерименту надають нам право стверджувати про існування вікових та статевих відмінностей між показниками самоопису юнаків і дівчат, які займаються та не займаються спортом. Порівнюючи результати самоопису респондентыв за всіма показниками фізичного розвитку, виявлено, що самооцінка фізичних здібностей у юнаків вище, ніж у дівчат. Але у дівчат вона стає більш диференційованою з віком.

Посилання

Balsevych VK. Yntellektualnыi vektor fyzycheskoi kulturы cheloveka (k probleme razvytyia fyzkulturnoho znanyia). Teoryia y praktyka fyzycheskoi kulturы. 1991;(7):37-41.

Bezverkhnia H.V. Motyvatsiia do zaniat fizychnoiu kulturoiu i sportom shkoliariv 5-kh – 11-kh klasiv. Avtoreferat.Бернс Р. Развитие я-концепции и воспитание: Учебное пособие для вузов / Р. Бернс. – М.: «Прогрес», 1986. – 421 с.

Berns R. Razvytye ya-kontseptsyy y vospytanye: Uchebnoe posobye dlia vuzov / R. Berns. – M.: «Prohres», 1986. – 421 s.

Bochenkova E.V. Samoopysanye fyzycheskoho razvytyia: oprosnyk: Met. Posobye / E.V. Bochenkova. – Krasnodar: KHAFK, 2000. - 26 s.

Varii M.I. Psykholohiia osobystosti /M.I. Varii: Navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. – Kyiv

«Tsentr uchbovoi literatury», 2008. – 591 s.Говорун Т.В. Гендерна психологія: навч. посіб. / Т.В. Говорун, О.М. Кікінеджі. – К.: Академія, 2004. – 308 с.

Vykhor S.T. Henderne vykhovannia : paraleli kriz stolittia /S.T.Vykhor, zbirnyk naukovykh prats «Nauka i suchasnist», tom KhLI, K.: Lohos, 2003, s. 82 – 89.

Hovorun T.V. Henderna psykholohiia: navch. posib. / T.V. Hovorun, O.M. Kikinedzhi. – K.: Akademiia, 2004. – 308 s.

Horiachov V.V. Psykholoho-pedahohycheskye uslovyia razvytyia osoznannoho otnoshenyia starsheklassnykov k fyzkulturno-ozdorovytelnoi deiatelnosty ( s uchetom hendernыkh osobennostei) : avtoref. dys. na soysk. nauch. step. kand.psykh.nauk : 19.00.07 / V.V. Horiachov - Tambov, 2009. - 19s.

Ievropeiskyi Instrument susidstva ta partnerstva. Stratehii YeS shchodo Ukrainy na period 2007 – 2013 rr. Neofitsiinyi pereklad . – S.15.

Kupersmit S. Predposыlky samootsenky. Moskva; 1959. 203 s.

Krutsevych TIu, redaktor. Teoriia i metodyka fizychnoho vykhovannia: pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakl. fiz. vykhovannia i sportu. T. 2. Kyiv: Olimpiiska lit.; 2017. 392 s.

Lubыsheva LY. Kakym bыt fyzycheskomu vospytanyiu v shkole? Fyzycheskaia kultura: vospytanye, obrazovanye, trenerovka. 2004;(4):61-3.

Marchenko OIu. Vplyv zaniat sportom na samootsinku fizychnoho rozvytku studentiv riznykh hrup / O.Iu. Marchenko // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: naukovyi zhurnal, 2010. - №8. – s. 56- 60.

Marchenko OIu. Vplyv zaniat sportom na formuvannia iierarkhii holovnykh potreb studentiv, yaki navchaiutsia u riznykh viddilenniakh. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia. 2011;(1):31-5.

Marchenko OIu. Aksiolohichnyi aspekt fizychnoi kultury yak sotsialnoho yavyshcha ta yoho rol u rozvytku medychnoho turyzmu. V: Rekreatyvni resursy medychnoho turyzmu: kolektyvna monohrafiia. Warsav: Pub. Universiti of Tourism and Foreign Languages. 2016.

Marchenko O.Iu. Vidnoshennia studentiv, yaki zaimaiutsia ta ne zaimaiutsia sportom do zaniat fizychnym vykhovanniam / O.Iu. Marchenko // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: Naukovyi zhurnal, 2009. – № 2. – S. 85–88.

Marchenko O.Iu. Vplyv zaniat sportom na formuvannia tsinnostei indyvidualnoi fizychnoi kultury studentiv / O.Iu. Marchenko // Sportyvnyi visnyk Prydniprovia – naukovo-praktychnyi zhurnal, 2009. – № 3–4. – S. 103–106.

Marchenko O.Iu. Henderni osoblyvosti samoopysu fizychnoho rozvytku shkoliariv / O.Iu. Marchenko // Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu: naukovyi zhurnal, 2016. -№1. s. 37-41.

Rubynshtein S.L. Osnovы obshchei psykholohyy / S.L. Rubynshtein. – SPb.: Pyter, 2000. – 712 s.21. Panhelova NIe. Istoriia fizychnoi kultury: navch. posib. Kyiv: Osvita Ukrainy; 2007. 288 s.

Polyvanova K.N. Psykholohycheskoe soderzhanye podrostkovoho vozrasta // Voprosы psykholohyy. – 1996. - № 1. – s. 20-34.

Prykhozhan A.M. Prymenenye metodov priamoho otsenyvanyia v rabote shkolnoho psykholoha /Nauchno- metodycheskye osnovы yspolzovanyia v shkolnoi psykholohycheskoi sluzhbe konkretnыkh psykhodyahnostycheskykh metodyk: Sb.

nauchn. tr. /Redpol.: Y.V. Dubrovyna (otv. Red.) y dr. – M.: yzd. APN SSSR, 1988. – s. 110-128.

Sokolova E.T. Samosoznanye y samootsenka pry anomalyiakh lychnosty / E.T. Sokolova. – M.: MHU, 1989. – 215 s.

Sainchuk MM. Formuvannia tsinnisnykh oriientatsii v sferi fizychnoi kultury i sportu uchniv starshykh klasiv v protsesi fizychnoho vykhovannia [dysertatsiia]. Kyiv: Natsionalnyi universytet fizychnoho vykhovannia i sportu Ukrainy; 2012. 247 s.

Fomenko KI. Samostverdzhennia u strukturi samosvidomosti osobystosti. Visnyk Kharkivskoho nats. ped. uni-tu im. H.S. Skovorody. Psykholohiia. 2014;(49):154-64.

Fedorenko Ye.O. Formuvannia motyvatsii do spetsialno orhanizovanoi rukhovoi aktyvnosti starshoklasnykiv. Avtoref. dys. na zdobut. nauk. stup. kand.. nauk z fiz. vykh.i sportu : 24.00.02 / Ye.O. Fedorenko - Dniprpetrovsk, 2011. - 23s.

Tsybulska V.V. Formuvannia motyvatsii do profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky studentiv pedahohichnykh spetsialnostei na riznykh formakh navchannia : avtoref. dys. na zdobut. nauk. stup. kand.. nauk z fiz. vykh.i sportu : 24.00.02 / V.V. Tsybulska - Dniprpetrovsk, 2015. - 21 s.

Эlkonyn DB. K probleme peryodyzatsyy psykhycheskoho razvytyia v detskom vozraste. Voprosы psykholohyy. 1971;(4):6-20.

Shamardyna HN. Osnovы teoryy y metodyky fyzycheskoho vospytanyia. Dnepropetrovsk: Porohy; 2003. 445 s.

Shyian BM, Vatseba OM. Teoriia i metodyka naukovykh pedahohichnykh doslidzhen u fizychnomu vykhovanni i sport: navch. posib. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan; 2008. 276 s.

32. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. N.Y.: W.H. Freeman & Company. – 1997. – 120 p.

Blair S.N. et al. How much physical activity is good for health? // Annual Review of Public Health, 1992, 13, R. 99–126.

Brown G.I. Human Teaching for Human Learning. – N. Y.: 1990.

Crum B.J. Conventional Thought and Practice in PE: Problems of Teaching and Implications for Change // QUEST, 1993, 45, R. 339–356.

DeCharms R. Personal causation; the internal affective determinants of behavior. – New York: Academic Press, 1968. – 398 p. 216 p.

Deci E.L. Ryan R.M. Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. – N.Y.: Plenum Press, 1985. –

Deci E.L. Effects of externally mediated rewards on intrinsic motivation // Journal of Personality and Social Psychology. – 1971. – № 18, R. 105–115.

Gill D.L. Psychological dynamics of sport. – Champaign, IL: Human Kinetics, 1986. – 286 p.

Griffin N.S., Keogh J.F. A model for movement confidence / in G.A.S. Kelso, G.F. Clark The development of movement control and coordination. N.Y: Wily. – 1982. – P. 213–236

Harter S. Effective motivation reconsidered // Human Development, 1978. – P. 34–64.

Killoran A. et al. (eds.) Moving on: international perspectives on promoting physical activity. – London, 1995.

Martens R. Influence of Participation and Motivation on Success and Satisfaction in Team Performance. – «Research Quarterly», 1970. – № 4. – R. 510–518.

Опубліковано
2021-01-27
Як цитувати
Марченко, О. Ю., Холодова, О. С., & Заєць, К. (2021). ОСОБЛИВОСТІ САМООЦІНКИ РІВНЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (1(129), 55-64. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2021.1(129).12