ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

  • В. В. Бондаренко
  • Н. Ю. Худякова
  • Ю. І. Давигора
Ключові слова: поліцейський; первинна професійна підготовка; професійна компетентність; слухач.

Анотація

На підставі аналізу наукової літератури визначено особливості формування професійної компетентності майбутніх працівників Національної поліції України та її складові. Констатовано низький, а подекуди й недостатній рівень сформованості професійної компетентності поліцейських. Окреслено напрями професійної підготовки, які потребують удосконалення. Висвітлено практичні аспекти формування професійної компетентності працівників патрульної поліції. Розроблено практичний інструментарій, спрямований на підвищення ефективності процесу підготовки патрульного як професіонала.

Обґрунтовано авторську методику формування професійно компетентних працівників патрульної поліції, апробовано її ефективність. Сутність цієї методики полягає у впровадженні в освітній процес змодельованих ситуаційних завдань, які мають на меті формування професійних умінь і навичок.

Результати педагогічного експерименту засвідчили ефективність авторської методики, порівняно із традиційною. Використання пропонованих новацій сприяло достовірному покращенню показника когнітивного критерію «Знання професійно-практичного напряму» (р<0,05) та показників операційного критерію «Сформованість професійно- практичних умінь і навичок» (р<0,05) та «Ефективність вирішення сценаріїв» (р<0,001).

Посилання

Bondarenko, V.V. ( 2017). Sluzhbova pidhotovka yak skladova systemy profesiinoho navchannia pratsivnykiv Natsionalnoi politsii Ukrainy [Service training as part of a system of professional training for National Police staff of Ukraine]. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M.P. Drahomanova, Scientific journal of the National Pedagogical University named after MP Drahomanov, 7(89), 4-8. Retrieved from http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/20127/1/Bondarenko%20V.V..pdf [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V. (2017). Formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti pratsivnykiv pidrozdiliv patrulnoi politsii [Formation of readiness for the professional activity of the employees of the units of the patrol police]. Profesiina osvita: metodolohiia, teoriia ta tekhnolohii, Professional education: methodology, theory and technology, 6, 91-108 [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V. (2018). Profesiina pidhotovka pratsivnykiv patrulnoi politsii: zmist i perspektyvni napriamy [Professional training of patrol police officers: content and promising directions]. Kyiv [in Ukrainian].

Bondarenko, V.V. (2012). Formuvannia rukhovykh umin ta navychok kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy u protsesi zaniat zi spetsialnoi fizychnoi pidhotovky [Formation of motor skills and skills of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the process of training on special physical training]. Candidate′s thesis. Chernihiv [in Ukrainian].

Bondarenko, V. V. & Prontenko, K. V. (2018) Pedahohichni umovy zastosuvannia sytuatsiinykh zadach pid chas profesiinoho navchannia maibutnikh pratsivnykiv patrulnoi politsii [Pedagogical conditions of application of situational tasks during professional training of future patrol police officers ] Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk, 1, 96–102. [in Ukrainian]. Retrieved from: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9709

Bondarenko, V. V., Reshko, S. M., & Yemchuk, O. I. (2016) Komponenty profesiinoi kompetentnosti pratsivnykiv pidrozdiliv patrulnoi sluzhby Natsionalnoi politsii Ukrainy [Components of professional competence of employees of patrol service units of the National Police of Ukraine]. Yurydychna psykholohiia, Legal psychology, 2, 81–90 [in Ukrainian] Retrieved from: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/1015/1/7.pdf

Boiarov, V. I. & Shaldyrvan, P. V. (2014) Masovi zavorushennia: osoblyvosti kvalifikatsii [Mass riots: features of qualification] Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, Journal of the Academy of Advocacy of Ukraine, 7–4 (25), 9–18.

Didenko, O. V. (2014) Osoblyvosti vprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu u profesiinu pidhotovku maibutnikh ofitseriv u VNZ [Features in the provision of a competent approach to the professional training of maybutnіkh officers at the VNZ] Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, Bulletin of the National Academy of State Border Service of Ukraine, 3. [Eelektronne vydannia]. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_3_6. (Seriia «Pedahohika») . [in Ukrainian].

Zhuk, N. A. (2019) Psykholoho-komunikatyvni konstrukty povedinky patrulnoho politseiskoho v profesiinii diialnosti [Psychological and communicative constructs of patrol policeman's behavior in professional activity]. Yurydychna psykholohiia, Legal psychology, 2 (25), 46–53. [in Ukrainian]. doi: https://doi.org/10.33270/03192502.46

Bondarenko, V. V., Didkovskyi, V. A. & Khudiakova, N. Yu. (2020). Zarubizhnyi dosvid vyznachennia rivnia fizychnoi pidhotovlenosti pratsivnykiv pravookhoronnykh orhaniv [Tekst] : analit. оhliad. [Foreign experience in determining the level of physical training of law enforcement officers [Text]: analyst. Review. Kyiv : Nats. akad. vnutr. Sprav. Retrieved from http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4907/1/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%20% D0%92..pdf

Lytvyn, V. V. (2018) Formuvannia ta rozvytok profesiinoi kompetentnosti patrulnoho politseiskoho [Formation and development of the professional competence of the patrol police]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, Scientific Bulletin of the National Academy of Internal Reference, 1 (106), 277–282 [in Ukrainian].

Plisko, V.I., & Bondarenko, V.V. (2018). Vplyv systemy poetapnoi pidhotovky na rozvytok kohnityvnoho kryteriiu profesiinoi hotovnosti maibutnikh pratsivnykiv patrulnoi politsii [Influence of the system of stage-by-stage training on the development of a cognitive criterion of professional readiness of future officers of the patrol police]. Visnyk Cherkaskoho universytetu, Bulletin of Cherkasy University, 14, 66-72 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy pro Natsionalnu politsiu: vіd 2 lyp. 2015 r. No. 580-VIII [Law of Ukraine on National Police from July 2, 2015, No. 580-VIII]. (n.d.). zakon2.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19 [in Ukrainian].

Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy «Standart profesiinoi (profesiino-tekhnichnoi) osvity (profesiia: politseiskyi)» : vid 21 cherv. 2018 r. 669 [Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine «Standard of professional (professional and technical) education (profession: police officer)» ligazakon.ua. from June 21, 2018, No.669]. Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS30304.html [in Ukrainian].

Subota, S. I. (2018) Dovira naselennia yak kryterii otsiniuvannia efektyvnoi diialnosti Natsionalnoi politsii Ukrainy [Public confidence as a criterion for assessing the effectiveness of the National Police of Ukraine] Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, Scientific Bulletin of the International Humanities University, 31, 59–61. Retrieved from: http://eprints.cdu.edu.ua/2002/1/juspradenc31.pdf#page=59 [in Ukrainian].

Torichnyi, О.V. (2012). Teoriia i praktyka formuvannia viiskovo-spetsialnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv- prykordonnykiv u protsesi navchannia [The theory and practice of forming the military special competence of future officers-border guards in the process of training]. Khmelnytskyi: Nаts. аkаd. DPSU [in Ukrainian].

Turynska, O.Ye. (2012). Komunikatyvna kompetentnist pravookhorontsiv yak umova yikh efektyvnoi profesiinoi diialnosti [The communicative competence of law enforcement officers as a condition of their effective professional activity]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs, 1. doi: https://doi.org/10.31812/filstd.v17i0.191 [in Ukrainian].

Yahupov, V.V., & Svystun, V.I. (2007). Kompetentnisnyi pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoi osvity [Competent approach to the training of specialists in the system of higher education]. Naukovi zapysky. Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota, Proceedings. Pedagogical, psychological sciences and social work, 71, 3-8 [in Ukrainian].

Kуslenko, D., Bondarenko, V., Yukhno, Yu., Zhukevych, I., & Radzievskii, R. (2018). Improving the physical qualities of students in higher educational establishments of Ukraine on guard activity via circular training. Journal of Physical Education and Sport, 18(2), 1065–1071. Retrieved from http://efsupit.ro (DOI: 10.7752/jpes.2018.s2159).

Kуslenko, D., Bondarenko, V., Рlisko, V., Bosenko, А., Danylchenko, V., Kuzmichova-Kyslenko, Ye., Tylchyk, V., & Donets, I. (2019). Dynamics of security specialists‘ physical condition during professional training. Journal of Physical Education and Sport, 19(2), 1099-1103. Retrieved from http://efsupit.ro (DOI: 10.7752/jpes.2019.02159).

Plisko, V., Doroshenko, T., & Prontenko, K. (2018). Informational indicators of functional capacities of the body for teaching cadets from higher military educational institutions power types of sports. Journal of Physical Education and Sport, 17(2), 1050- 1054. Retrieved from http://efsupit.ro. (DOI: 10.7752/jpes.2018.s2156).

Опубліковано
2020-09-27
Як цитувати
Бондаренко, В. В., Худякова, Н. Ю., & Давигора, Ю. І. (2020). ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (5(125), 29-35. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).05