ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗОВОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИШУ

  • В. В. Загородній
  • Л. П. Ярославська
Ключові слова: м’язова та дихальна система, м’язова сила, силовий індекс, життєва ємність легень, дихальний індекс.

Анотація

Оцінка показників функціонального стану м’язової системи проводилась за показниками м’язової сили, силового індексу; дихальної системи – методом порівняння фактичних показників ЖЕЛ з належною та показників дихального індексу з середньою нормою. Результати досліджень свідчать, що м’язова сила у юнаків з першого до третього курсу дещо підвищується, у дівчат –практично не змінюється. Силовий індекс у більшості юнаків визначений у межі нормативних протягом перших трьох років навчання і з кожним наступним курсом зменшується частка студентів з відставанням цього показника. Величини силового індексу у дівчат були нижчими за нормовані показники і не підвищувалися. ЖЕЛ у юнаків та дівчат за середньостатистичними величинами відповідала віковим нормам, проте була дещо нижчою за належну. Середні величини дихального індексу у юнаків вкладалися тільки в нижню межу середніх, а у дівчат - були нижчими за середні показники. Питома вага осіб зі зниженими величинами цього показника становила у юнаків – 41,9%, у дівчат – 52,3%.

Посилання

Bakuridze–Manyna O.B. (2014). Riven' fizychnoho rozvytku funktsional'noho stanu i zdorov"ya studentiv medychnoho vyshchoho navchal'noho zakladu z hipermobil'nistyu suhlobiv. Sportyvna medytsyna. 1, 71-74 [in Ukrainian].

Bezverkhnya H.V. (2004). Motyvatsiya do zanyat' fizychnoyu kul'turoyu i sportom shkolyariv 5-11 klasiv : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. : spets. 24.00.02 "Fizychna kul'tura, fizychne vykhovannya riznykh hrup naselennya". L'viv, 23. [in Ukrainian].

Dorofeeva, N.A. (2009). Adaptatsіonnaia reaktsіia serdechno-sosudіstoi sіstemy na sovremennуe іnformatsіonnye і іnformatsіonnopsіkhoemotsіonalnye nahruzkі u studentov. Ukrainskyi medychnyi almanakh. (Vols. 12, 5 )), (pp. 70–72). Luhansk : LDMU [in Ukrainian].

Zavydivs'ka N.N. (2009). Formuvannya navychok zdorovoho sposobu zhyttya u studentiv vyshchykh navchal'nykh zakladiv: navch. posibnyk [dlya stud. VNZ] L. : LDUFK [in Ukrainian].

Zahorodniy V.V., Yaroslavs'ka L.P., Tvardovs'ka T.V., Lopatina L.V. (2019). Doslidzhennya funktsional'noho stanu sertsevo- sudynnoyi systemy studentiv tekhnolohichnoho universytetu. Naukovyy chasopys Natsional'noho pedahohich-noho universytetu im. M.P. Drahomanova. Kyyiv, Seriya 5. Vyp. 70, 100-105 [in Ukrainian].

Zjankin A.N. (2011). Sila ee razvitie i dinamika u studencheskoj molodezhi v period obuchenija v vuze. Fizicheskoe vospitanie studentov, 2, 44-47 [in Ukrainian].

Il'inich V.I. (2008). Fizicheskaja kul'tura studenta i zhizn'. M. : Gardariki [in Russian].

Kots S.M., Kots V.P. (2013). Vyznachennya pokaznykiv funktsional'noho stanu dykhal'noyi systemy. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. Biolohiya ta valeolohiya, Vyp. 15, 98-104 [in Ukrainian].

Lys, Yu.S. (2016). Doslidzhennia funktsionalnoho stanu studentiv u protsesi navchannia. 3 (48), 208-211. Kharkiv : KhNUPS [in Ukrainian].

Loshyts'ka T.I.(2012). Analiz rozvytku syly riznykh m"yazovykh hrup u divchat 18-20 rokiv. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu, 6, 91-93 [in Ukrainian].

Osipov V.M. (2019). Metodyka otsinky funktsional'noho stanu m"yazovoho aparatu atletiv u tsyklichnykh vydakh sportu. Osnovy pobudovy trenuval'noho protsesu v tsyklichnykh ta ekstremal'nykh vydakh sportu. Kharkiv: KhDAFK, 53-57 [in Ukrainian].

Panyshko Yu.M., Husak L.I. (2015). Metody doslidzhennya funktsional'noho stanu dykhal'noyi systemy. Fenomen lyudyny. Zdrovyy sposib zhyttya: zb. nauk. prats'. L'viv, 41 (107), 35-38 [in Ukrainian].

Romanyuk V.P., Derkach Yu. (2008). Kompleks otsinyuvannya funktsional'nykh mozhlyvostey systemy dykhannya voleybolistok. Fizychne vykhovannya, sport i kul'tura zdorov"ya u suchasnomu suspil'stvi: Zbirnyk naukovykh prats'. Luts'k, T. 3, 321- 325 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-09-04
Як цитувати
Загородній, В. В., & Ярославська, Л. П. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗОВОЇ ТА ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИШУ. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт), (4(124), 20-24. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.4(124).03